Reisevilkår

Reisevilkår for Høves Royal Class AS

1 Generelt om pakkereiser
Høves Royal Class AS har utarbeidet sine reisevilkår med bakgrunn i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, med senere endringer og Alminnelige vilkår for Pakkereiser. Forholdet mellom reisearrangør og forbruker er her regulert.

2
Hva er en pakkereise?
Når minst to av følgende elementer; Transport, innkvartering og/eller annen turist tjeneste som anses som en vesentlig del av pakken inngår er det en pakkereise. Kombinasjonen skal være tilrettelagt på forhånd, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting.

3 Bestilling, priser og betalingsvilkår
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Og omfatter pakkereisen slik den fremgår ved bestilling og bekreftelse (reisebevis/depositum og/eller faktura).

Innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato kan forekomme. Depositum gjelder som bindende påmelding.

Den som reserverer eller bestiller reisen er den hovedreisende. Avbestilling og endringer må gjøres av han/henne. Eventuelle ønsker om endringer for medreisende må også gjøres av hovedreisende. Hovedreisende har ansvaret for å oppgi korrekte opplysninger ved bestilling av reise. Likeså være tilgjengelig på oppgitte adresse eller telefonnummer/epost for eventuelle viktige beskjeder.

Hvis annet ikke er oppgitt, skal reisens pris omfatte alle gebyrer, skatter og avgifter. Eventuelle tillegg som kommer på bakgrunn av ønsker fra kunden, vil bli oppgitt og fremkomme på fakturaen.
 

Høves Royal Class AS forbeholder seg retten til å foreta en opp- eller nedjustering av prisen dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoff, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier eller havner, eller valutakurser som er anvendt i beregning av prisen for reisen.
Den avtalte prisen kan ikke endres de siste 20 dager før pakkereisen starter.
Øker den avtalte prisen med mer enn 10% som følge av slike endringer, har kunden rett til å heve avtalen uten kostnader. Kunden må i tilfelle gi Høves Royal Class AS skriftlig beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 3 dager etter at beskjed om prisforhøyelse er mottatt på hans adresse.

Betaling må skje på den måten som er avtalt og i henhold til de frister som er oppgitt. Egne frister for Cruise og fly som er 12 uker på forskudd.

Du bør medbringe Europeisk Helsetrygdkort (tidligere Trydgekontorets skjema E- 111). Helsetrygdkortet kan bestilles på ditt lokale trygdekontor eller på www.nav.no.

4 Avbestilling
Når kunden har innbetalt depositum er reisen bekreftet. Vi har følgende depositumsinnbetalinger:

Reiser som koster mindre enn kr 5 000,-    Depositum kr 500,-
Reiser som koster mellom 5 000-10 000,-  Depositum kr 1 000,-
Reiser som koster mer enn 10 000,-           Depositum kr 1 500,-

Dersom du må avbestille reisen er det viktig av vi får beskjed om dette i god tid. Skjer avbestillingen 42 dager eller mer før avreise, refunderer vi depositumet med et fradrag på kr 500,- som er et administrasjonsgebyr.  Når det gjelder reiser med fly, cruiseskip osv. finnes det andre avbestillingsregler.

Det er også muligheter for å overdra reisen til en annen, men vi gjør imidlertid oppmerksom på at underleverandører, f.eks rutefly, ferger etc kan ha begrensninger i adgangen til å overdra reisen, eller at det kreves et gebyr for å foreta navnendring.

Dersom det er sykdom som gjør at du blir forhindret i å delta på reisen, kan du forelegge en legeerklæring på dette til ditt forsikringsselskap. Det er viktig at du gir beskjed til Høves Royal Class AS om dette før avreise slik at vi kan sende ditt forsikringsselskap en bekreftelse på avbestillingen.

Vederlagsfri avbestilling gjelder

Dersom det de siste 14 dagene før reisen starter inntreffer krigshandlinger eller
naturkatastrofer eller andre alvorlige hendelser på reisemålet som vil innebære
en risiko for deg og/eller ditt reisefølge. (Force Majeure-situasjoner)

5 Innstilling av reisen
 Ved for få påmeldte vil reisen bli avlyst.  Vi tar kontakt med deg minimum 30 dager før det angitte avreisedøgnet.

6 Pass, visum og forsikringer
Du må medbringe gyldig pass og eventuelt visum når din reise går til et land der dette er påkrevd. Pass er også den eneste gyldige legitimasjon i land der pass ikke er påkrevd.  

Høves Royal Class AS tilbyr og anbefaler sine kunder å tegne reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse.

7 Forhold du er misfornøy med – meldeplikt
Er det noe du ikke er fornøyd med og ønsker å klage på i forbindelse med reisen, må du ta det opp med sjåføren eller reiseleder umiddelbart, slik at vi får mulighet til å rette det opp eventuelle feil og/eller mangler. Hvis ikke, kan du tape retten til prisavslag/erstatning.

8 Bestemmelser
Du plikter å rette deg etter de bestemmelser som gjelder for reisen. Det vil si ordensreglement på hoteller, ferger o.a. Samt de angitte anvisninger om fremmøtetid og sted og de pålegg som må gis ved eventuelle uforutsette hendelser. Du må ikke opptre på en måte som er til sjenanse for medreisende, skape praktiske eller sikkerhetsmessige problemer for arrangøren. 

Du kan bli avvist ved reisens start dersom din oppførsel eller tilstand ikke fyller kravene som står i dette punkt. Grove brudd som oppstår etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte deg videre reise. Arrangøren har da intet ansvar for de ekstrautgifter du da kan få. Du kan ved grovt brudd på bestemmelsene bli gjort erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som blir påført arrangøren.

Høves Royal Class AS er ikke erstatningspliktig ovenfor den reisende ved uforutsette hendelser som f.eks tap av kofferter og evt verdigjenstander, innstilling av ferger på kort varsel ved dårlig vær, forsinkelser grunnet trafikkulykker med mer.

Reisegarantifondet
Høves Royal Class AS stiller lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.